top of page
Image by Cat Crawford

Algemene voorwaarden
DANS JE VRIJ


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: DANS JE VRIJ die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
Coachee: Degene die deelneemt aan een sessie, workshop, begeleidings- advies- of coachingstraject. Ook als deze persoon niet zelf de opdrachtgever is.
Diensten: Alle door de ondernemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten. Waaronder coaching, danscoaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin van het woord. Alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.


Artikel 2 Algemeen  
2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door DANS JE VRIJ aan de opdrachtgever werkzaamheden worden verricht.  
2.2 Niet alleen DANS JE VRIJ maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
2.4 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/ zijn of vernietigd wordt/ worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. DANS JE VRIJ en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel  mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/ worden genomen.  
2.5 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door DANS JE VRIJ uitdrukkelijk schriftelijk en/of elektronisch zijn aanvaard.


Artikel 3 Offertes, prijzen en betaling 
3.1 De door DANS JE VRIJ gemaakte offertes zijn vrijblijvend; ze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. DAN JE VRIJ is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk en/of elektronisch binnen 30 dagen worden bevestigd.
3.2 Offertes zijn gebaseerd op de bij DANS JE VRIJ beschikbare informatie.
3.3 Offertes zijn op maat gemaakt en de inhoud daarvan dient als vertrouwelijk te worden behandeld.
3.4 De genoemde prijzen op de website en in de offertes zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders aangegeven.
3.5 De opdrachtgever dient de factuur binnen 30 dagen na verzending te betalen, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen. Ook kan de opdrachtgever zich niet beroepen op kortingen of andere verminderingen van het factuurbedrag, tenzij anders schriftelijk of elektronisch is overeengekomen. 
3.6 Betaling dient, tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door DANS JE VRIJ aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd.
3.7 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is DANS JE VRIJ gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 8% per maand aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  
3.8 Indien de opdrachtgever na het versturen van de herinnering niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft DANS JE VRIJ het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.  
3.9 Bij het niet nakomen van de betaling, zoals overeengekomen, is DANS JE VRIJ gerechtigd de overeenkomst met de afnemer direct en  buitengerechtelijk te ontbinden en haar verplichtingen op te schorten.  
3.10 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van DANS JE VRIJ en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens DANS JE VRIJ onmiddellijk opeisbaar zijn.


Artikel 4 Overeenkomsten  
4.1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever een aanvraag heeft gedaan en DANS JE VRIJ deze heeft aanvaard.  
4.2 Een aanvraag vindt plaats tussen opdrachtgever en DANS JE VRIJ. Er is sprake van een aanvraag wanneer de opdrachtgever een aanvraag doet via e-mail, via het aanvraagformulier op de website of telefonisch en wanneer beide  partijen (DANS JE VRIJ en opdrachtgever) schriftelijk of elektronisch akkoord hebben geven op de overeenkomst.  
4.3 De factuur wordt eveneens gezien als een overeenkomst. Een offerte wordt niet gezien als overeenkomst.  
4.4 Bij het aangaan van de overeenkomst, gaat de opdrachtgever akkoord met de (deze) algemene voorwaarden.  
4.5 Zowel opdrachtgever als DANS JE VRIJ zijn zich bewust dat elektronische informatie en communicatie rechtsgeldig en als bewijs kan dienen, met name in het geval van een overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn dus ook geldig, indien de opdrachtgever elektronisch een overeenkomst met DANS JE VRIJ aangaat.  
4.6 Indien meerdere aanvragen door de opdrachtgever aan DANS JE VRIJ worden gedaan en ook plaatsvinden, worden de bepalingen en voorwaarden per opdracht en overeenkomst toegepast.  


Artikel 5 Uitvoering van overeenkomst
5.1 Met DANS JE VRIJ gesloten overeenkomsten leiden voor DANS JE VRIJ tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij DANS JE VRIJ gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van DANS JE VRIJ verlangd kan worden.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DANS JE VRIJ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DANS JE VRIJ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DANS JE VRIJ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DANS JE VRIJ zijn verstrekt, heeft DANS JE VRIJ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 DANS JE VRIJ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DANS JE VRIJ is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.


Artikel 6 Geheimhouding
6.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 
6.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
6.3 Aan de opdracht zal door DANS JE VRIJ niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
6.4 De opdrachtgever is vrij om via social media, in positieve zin, te refereren aan de opdracht, eveneens door gebruik van beeldmateriaal. DANS JE VRIJ is eveneens vrij om positief te refereren aan de opdracht via social media. Het gebruik van beeldmateriaal, gemaakt tijdens de uitvoer van de opdracht, op social media is enkel toegestaan met nadrukkelijke, al dan niet mondelinge toestemming van de opdrachtgever.


Artikel 7 Persoonsgegevens 
7.1 Door het aangaan van een overeenkomst met DANS JE VRIJ wordt aan DANS JE VRIJ toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. 
7.2 Deze persoonsgegevens zal DANS JE VRIJ uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.


Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten / Privacywetgeving 
8.1 De opdrachtgever dient alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door DANS JE VRIJ geleverde diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.  
8.2 Voor zover auteurs-, merk-, modellen, handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door DANS JE VRIJ ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft DANS JE VRIJ houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
8.3 DANS JE VRIJ behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
8.4 Bij gebruik van foto- en/of video opnames verzorgd door DANS JE VRIJ zal DANS JE VRIJ te allen tijde de privacywetgeving waarborgen. DANS JE VRIJ is niet aansprakelijk voor foto- en/of video opnames van derden.   
8.5 Wanneer een opdrachtgever beeldmateriaal online plaatst zonder toestemming van DANS JE VRIJ, heeft DANS JE VRIJ het recht op  herroeping van het beeldmateriaal wanneer deze niet binnen de marketingstrategie van DANS JE VRIJ past.   


Artikel 9 Aansprakelijkheid 
9.1 DANS JE VRIJ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van DANS JE VRIJ.
9.2 De aansprakelijkheid van DANS JE VRIJ is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans; dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.3 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door DANS JE VRIJ of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvan DANS JE VRIJ aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door DANS JE VRIJ afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat DANS JE VRIJ in verband met deze verzekering draagt.
9.4 Elke aansprakelijkheid van DANS JE VRIJ voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
9.5 Mocht de Coachee en/of opdrachtgever, naar aanleiding van deelname aan een danscoachingsessie, tot inzichten komen en hierdoor besluiten |(drastische) aanpassingen door te voeren in het dagelijks leven, dan is DANS JE VRIJ niet aansprakelijk voor de consequenties of gevolgen hiervan. De coachee blijft zelf verantwoordelijke voor het inrichten van zijn/haar leven en de beslissingen die genomen en/of doorgevoerd worden.
9.6 De coachee dient DANS JE VRIJ op de hoogte te brengen van blessures en/of medische zaken voordat een sessie, workshop, begeleidings- advies- of coachingstraject van start gaat.
9.7 De coachee bepaalt zelf de lichamelijke en/of geestelijke grenzen tijdens een sessie, workshop, begeleidings- advies- of coachingstraject. DANS JE VRIJ heeft een begeleidende en ondersteunende rol.


Artikel 10 Annulering van de overeenkomst 
10.1 DANS JE VRIJ heeft het recht om zonder opgave van reden een sessie, cursus, training, workshop, begeleidings- of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan DANS JE VRIJ betaalde bedrag.
10.2 De opdrachtgever voor een sessie, cursus, training, workshop, begeleidings- of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een sessie, cursus, training, workshop, begeleidings- of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief. Of door  schriftelijke en/of elektronische brief, die ontvangen en gelezen is door DANS JE VRIJ en waarvan DANS JE VRIJ een schriftelijke en/of elektronische bevestiging van ontvangst naar de opdrachtgever heeft verstuurd.
10.3 Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de sessie, cursus, training, workshop, begeleidings- of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, workshop, begeleidings- of coachingstraject te voldoen.
10.4 Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de sessie, cursus, training, workshop, begeleidings- of coachingstraject is DANS JE VRIJ gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
10.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de sessie, cursus, training, workshop, begeleidings- of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van DANS JE VRIJ, anders rechtvaardigen (zie artikel 11.5).
10.6 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
10.7 Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek of deelname aan een open inschrijf workshop kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek of de workshop kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. 
10.8 Bij afzegging binnen 48 uur is DANS JE VRIJ gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek of sessie in rekening te brengen. 
10.9 Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
10.10 Bij verplaatsing binnen 48 uur zal DANS JE VRIJ de studiohuur in rekening brengen.


Artikel 11 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden  
11.1 Wanneer de opdrachtgever door onvoorziene omstandigheden een opdracht moet annuleren zal gezamenlijk, wanneer mogelijk, naar een nieuwe datum worden gekeken. Tot 14 dagen voor aanvang van het project is het annuleren, ten gevolge van overmacht en/of bijzondere omstandigheden, voor de opdrachtgever kosteloos. 
11.2 Bij annulering door overmacht en/of bijzondere omstandigheden vanaf 14 dagen voor aanvang van het project factureert DANS JE VRIJ 50% van het factuurbedrag. 
11.3 Bij annulering door overmacht en/of bijzondere omstandigheden vanaf 48 uur voor aanvang van het project, factureert DANS JE VRIJ 100% van het factuurbedrag. 
11.4. Op alle reeds betaalde facturen vanuit DANS JE VRIJ wordt een verjaringstermijn van 12 maanden gehanteerd. Na deze periode vervallen alle rechten op uitvoering van opdracht. 
11.5 De onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 11.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, ziekte, overlijden of overlijden van naasten, blessures en overmacht van derde betreffende gehuurde ruimten.   


Artikel 12 Communicatie  
12.1 DANS JE VRIJ is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van aanvragen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de  opdrachtgever en DANS JE VRIJ.


Artikel 13 Toepasselijke recht en geschillenregeling.
13.1 Op iedere overeenkomst tussen DANS JE VRIJ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen tussen DANS JE VRIJ en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Amsterdam.


Artikel 14 Diversen  
14.1 Indien door DANS JE VRIJ gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene voorwaarden heeft  toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene voorwaarden te eisen. 
14.2 De opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DANS JE VRIJ deze Algemene voorwaarden soepel toepast.  

bottom of page